Velkommen til pgs-nyt.dk

Intranettet er foreningens elektroniske platform i forhold til skolerne. Vi forsøger at samle så mange oplysninger som muligt, som skolerne vil kunne få brug for rent administrativt i hverdagen.

Intranettet er opbygget således, at der dagligt lægges nyheder af generel interesse ud for at holde alle på skolerne ajour. Desuden vil man også kunne finde mere faste punkter såsom henvisning til overenskomster, ansættelsesbreve, tilskudsregler etc. Vi forsøger løbende at udbygge og forbedre intranettet, men modtager også gerne gode ideer fra brugerne.

Hver fredag udsender vi en oversigtsmail til ansatte på skolerne for at fortælle om nyheder på intranettet. Alle i skolernes ledelse og administration kan komme på denne mailliste ved at orientere sekretariatet om deres personlige mail adresse.

Sidste nyt

21. december 2016
Glædelig jul

Sekretariatet ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Sekretariatet åbner igen den 2. januar 2017.


21. december 2016
Formanden har ordet


20. december 2016
Redegørelse for fripladstilskud

I forbindelse med årsskiftet skal skolerne redegøre for det fripladstilskud skolen har modtaget i 2016. Både for elever OVER 18 år og elever UNDER 18 år.

Skolen finder de relevante skemaer, som skal udfyldes, her.


19. december 2016
Gymnasiereform

Gymnasiereformen er i dag vedtaget i Folketinget af et bredt flertal. Kun Alternativet og Enhedslisten stemte imod.

Reformen gælder fra den 1. januar 2017. 


15. december 2016

Vikarrefusion ved årsskiftet 16/17

I forbindelse med årsskiftet har Vikarkassen fastsat følgende retningslinier for udbetaling af vikarrefusion:

For at få dækket refusionsberettigede vikarudgifter skal refusionsbegæringer for kalenderåret 2016 være Vikarkassen i hænde senest onsdag den 18. januar 2017.

Refusionsbegæringer, der strækker sig over såvel 2016 som 2017, bedes opdelt pr. 31.12.16 og skal ligeledes være Vikarkassen i hænde senest onsdag den 18. januar 2016.

Af hensyn til skolens mulighed for at få dækket deres eventuelle vikarudgifter bedes dette brev videregivet til vedkommende, som er ansvarlig for indsendelse af vikarrefusioner. 


15. december 2016
Finanslov 2017

Finansloven for 2017 er nu officielt vedtaget, hvorfor de allerede udmeldte takster kan betragtes som gældende.  


2. december 2016
Finanslovstakster for 2017

Vi har i dag fået de nye takster for vores område angående 2017. Som vi tidligere har meldt ud, så sker der ikke afgørende ændringer på gymnasieområdet. En enkelt er der dog blevet plads til, idet taksten for ekstra A-niveau fag er sat en smule op.

Til gengæld er de forhøjelser der blev meldt ud angående grundskolen i forbindelse med vedtagelsen af finansloven slået igennem. De nye takster samt opdaterede beregningsmodeller for såvel gymnasiet som grundskolen kan ses her.


18. november 2016
Finanslov 2017

Der er i dag indgået forlig om finansloven for 2017. Indtil videre kendes de konkrete tal ikke, men som det ser ud nu, sker der ingen forandringer i gymnasiets tilskud i forhold til de allerede udmeldte i finanslovsforslaget, og som også er udmeldt af sekretariatet her på siden.

Til gengæld er der glædeligt nyt for de skoler, som også har grundskoler, idet det på Finansministeriets hjemmeside meddeles, at koblingsprocenten (sammenhængen mellem vores tilskud og folkeskolens udgifter) er sat op fra 73 til 75. Det betyder rent faktisk, at vi for andet år i træk oplever en stigning i koblingsprocenten på 2%. Dette er naturligvis glædeligt, men man skal lige huske på, at konsekvensen heraf er, at vi dermed er tilbage hvor vi startede inden nedskæringerne på området blev sat i værk.

Så snart de konkrete tal foreligger vil vi opdatere diverse beregningsmodeller her på siden, så skolen kan se de konkrete konsekvenser. 

 


2. november 2016
Fusion

Foreningen har på sit ekstraordinære repræsentantskabsmøde i dag vedtaget den fusion mellem vores forening og Danmarks Privatskoleforening, som bestyrelsen præsenterede udkastet til på repræsentantskabsmødet i september. Konsekvensen er, at den nye forening, Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier, er en realitet fra den 1. januar 2017. Formanden har i den anledning skrevet følgende.  


 

28. oktober 2016
Statistik om de gymnasiale uddannelser

Ministeriets dataoversigter er blevet opdateret med nye tal vedrørende sommereksamen 2016. Tallene kan ses her.  


28. oktober 2016
Etisk kodeks

Som det vil være fremgået af pressen, så har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fremlagt en pjece om etisk kodeks vedrørende deling af krænkende materiale. Pjecen er kommet i stand via et samarbejde mellem ministeriet og en række organisationer herunder Private Gymnasier og Studenterkurser. Vi gør os ingen forestillinger om, at en pjece kan fjerne dette stadig voksende problem, men det er vigtigt at sætte fokus på emnet og sikre, at alle skolers ledere, lærere og elever tager emnet meget seriøst og agerer. Både for i videst muligt omfang at hindre, at elever ender i en ulykkelig situation, men også sikre, at der ageres hurtigt og klart såfremt der skulle opstå en aktuel sag. Pjecen kan ses her.


13. oktober 2016
Sikkerhed og Kriseberedskab

Foreningen har de sidste måneder deltaget i et arbejde i Undervisningsministeriet med at revidere den vejledning om sikkerhed og kriseberedskab, som blev lavet i 2009. Revisionen består blandt andet i, at de digitale medier rolle er blevet nærmere beskrevet.

Den reviderede rapport kan findes her.


23. september 2016
Høring om gymnasiereform

Foreningen har i dag afgivet høringssvar vedrørende reform af gymnasiet. Foreningens høringssvar kan findes her.


23. september 2016
Ansøgning om fripladstilskud - under 18 år

Skolerne bedes huske, at der i dag er ansøgningsfrist for ansøgning om fripladstilskud til elever under 18 år for skoleåret 16/17. Skoler der endnu ikke har indsendt ansøgningsskema og som ønsker at få del i puljen bedes indsende deres ansøgning meget hurtigt.


19. september 2016
Fripladsansøgning - over 18 år

Ansøgningsskema og vejledning angående ansøgning om fripladstilskud til elever over 18 år i efteråret 2016 er nu lagt ud her på intranettet.

Brev og skema kan findes her.

Der er deadline for ansøgning den 28. oktober. 


16. september 2016
Overheads fra Annette Franck

Overheads fra Annette Francks oplæg på lederkurset.


15. september 2016
Timetalsoversigt

Undervisningsministeriets oversigt over timetallet i de enkelte fag som lovet på lederseminaret i Svendborg.

Stx

hf.


15. september 2016
Overheads m.m. fra lederkurset

Overheads fra Annegrete Larsens oplæg på lederkurset i går.  

Overheads fra Birte Iversens oplæg på lederkurset i går. 


6. september 2016
Formanden har ordet


31. august 2016
Rettelse til finansloven

Som det fremgår af finansloven, så skulle taksterne til enkeltfagselever være de eneste der undgik nedskæringer. Dette har undret os og vi kan oplyse, at der er tale om en beregningsfejl. De korrekte tal er nu lagt ind i vores beregningsmodel og vil ligeledes blive rettet i ministeriets takstkatalog.


30. august 2016
Fleksjobbidrag for 2017

Fleksjobbidraget er på finansloven for 2017 sat til 240 kr. pr. årsværk pr. måned.

Udgiften til fleksjob er en ordning der skal hvile i sig selv og justeres derfor løbende med udgangspunkt i statens udgifter til ordningen.  


30. august 2016
Dispositionsbegrænsning

I forbindelse med fremlæggelsen af finansloven er vi desuden blevet orienteret om, at den dispositionsbegrænsning, som vi er pålagt (2+2+2+2) nu er blevet forlænget, således at der i 2020 ligeledes vil blive trukket 2%. Modellen hedder altså nu 2+2+2+2+2!  


30. august 2016
Finansloven for 2017

Finanslovsforslaget for 2017 er fremlagt i dag og vi kan derfor orientere om de tal der umiddelbart er vigtigst for vores sektor.

 Sekretariatet har i den sammenhæng udarbejdet:
- en oversigt over de foreslåede takster på såvel grundskole som gymnasium
- et regneark til beregning af gymnasiets samlede tilskud for 2017
- et regneark til beregning af grundskolens samlede tilskud for 2017
- Et regneark til beregning af grundskolens efterregulering for 2017

Det hele kan findes her.

Så snart Undervisningsministeriet udsender deres sædvanlige orienteringsbreve vil disse blive lagt ud samme sted.


19. august 2016
Tilmelding til årets repræsentantskabsmøde

HUSK, at vi meget gerne vil have tilmeldingerne til årets repræsentantskabsmøde senest på mandag den 22. august.


19. august 2016
Tilmelding til lederkursus i Svendborg

HUSK, at vi meget gerne vil have tilmeldingerne til årets lederkursus i Svendborg senest på mandag den 22. august.


19. august 2016
Ændrede regler for Vikarkassen

Vikarkassens refusionsregler er blevet ændret pr. 1. august 2016. De ændrede regler kan ses her.


19. august 2016
Ændrede regler for Fripladskassen

Fripladskassens regler er blevet opdateret. De nye retningslinier kan findes her.


12. august 2016

Repræsentantskabsmøde i foreningen

Sekretariatet har i dag udsendt indbydelse til årets repræsentantskabsmøde i "Private Gymnasier og Studenterkurser" med angivelse af foreløbig dagsorden. Mødet afholdes mandag den 12. september kl. 15.00 på Hotel Svendborg.

Foreningens bestyrelse og sekretariat håber på stor tilslutning fra såvel bestyrelsesmedlemmer som skoleledere samt andre skolerepræsentanter. Stemmeberettigede på mødet er to bestyrelsesmedlemmer samt skolens rektor, men det betyder ikke at andre interesserede ikke er velkomne, såfremt man ønsker at høre sidste nyt fra sektoren - herunder de private gymnasiers placering i den nye gymnasiereform, fusionsforslag m.m.

Årets gæstetalere er folketingsmedlem Merete Riisager samt folketingsmedlem Lotte Roed. 

Tilmelding sker via skolens leder.


10. august 2016

Program til lederkursus i Svendborg

Så er programmet til vores årlige lederkursus i Svendborg klar. Kurset afholdes som det vil være bekendt for alle fra tirsdag den 13. september kl. 9.30 til onsdag den 14. september kl. 15.30 i Svendborg. Programmet kan ses her.

Vi håber, at programmet vil falde i deltagernes smag og at rigtig mange fra både foreningens studenterkurser, gymnasier og grundskoler vil deltage.

Vi ser frem til at modtage rigtig mange tilmeldinger (eventuelle afbud hører jeg også gerne om) og beder om at deadline overholdes, da eventuelle afbestillinger ellers koster os mange penge.

Deadline for tilmelding er sat til mandag den 22. august.

Tilmelding kan ske ved mail til private@gymnasier.dk med oplysning om navnene på alle deltagerne.

Oplysninger om specielle forhold (er nogen eksempelvis vegetar) modtages endvidere gerne. 


2. august 2016
Lectio

Skulle alle ikke have fået direkte besked, så kan det hermed oplyses, at sagaen om godkendelse af det studieadministrative system Lectio har fundet en løsning. Systemet er nu blevet revisorgodkendt og på ministeriets hjemmeside fremgår det nu officielt, at skolerne fortsat kan benytte systemet.

Der arbejdes fortsat på at få løst de spørgsmål, der sideløbende har været diskuteret, angående kontraktforhold mellem Macom og skolerne. 


28. juni 2016
Karaktergivning i gymnasiet

Evalueringsinstituttet har netop udgivet en rapport vedrørende karaktergivning i gymnasiet, hvor der sættes fokus på hvorledes lærere giver karakterer og hvordan karakterer påvirker elevers tilgang til lænring. Rapporten kan ses her.


24. juni 2016
Formanden har ordet


24. juni 2016
Til kalenderen

Skulle en enkelt have glemt at opdatere sin kalender, så HUSK at:

- Årets repræsentantskabsmøde afholdes den 12. september fra kl. 15.00 i Svendborg

- Årets lederkursus for HELE skolens ledelse afholdes fra den 13. kl. 9.30 til den 14. september kl. 15.30 (ca). Ligeledes i Svendborg

Program, dagsorden m.m. udsendes umiddelbart efter sommerferien.

Vi håber på meget stor opbakning med mange deltagere fra alle skoler.


24. juni 2016
Politisk kommentar om de private gymnasier

Et lille citat fra uddannelsespolitisk ordfører i Venstre, Anni Matthiesen, til at gå på sommerferie med (citeret fra Altinget):

"Endnu et vigtigt element i gymnasiereformen er, at vi giver øget frihed til de private gymnasier. Dette er noget, der har ligget mig meget på sinde. For jeg mener, at de private gymnasier gør et rigtig godt stykke arbejde.

De er med til at fremme det frie skolevalg, og de giver mulighed for, at elever med særlige ønsker og behov, der ikke rummes af de almindelige gymnasieskoler og hf-kurser, kan søge andetsteds hen. De private gymnasier skal have mulighed for i højere grad selv at fastlægge det faglige stof i visse fag. Samtidig skal de private gymnasier naturligvis fortsat leve op til de fastsatte faglige mål, som gælder alle gymnasiale uddannelser."


21. juni 2016
Rangering af gymnasierne løfteevne

Igen i år er der offentliggjort en rangering af landets gymnasier ud fra deres løfteevne korrigeret for elevernes socioøkonomiske baggrund. Og endnu en gang ligger Det Kristne Gymnasium helt i top. Ligeledes ligger Herlufsholm Skole i top-10. Rangeringen er foretaget af Dansk Erhverv og kan ses her.

Vær opmærksom på følgende:
Det er ikke alle private gymnasier, der figurerer på listen..

Baggrunden er, at Dansk Erhverv, når de modtager tallene fra Danmarks Statistik, ud fra et rent statistisk synspunkt frasorterer skoler, der har under et bestemt antal elever. Kort fortalt betyder det, at kun ca. halvdelen af de private gymnasier er repræsenteret på listen.

Vær endvidere opmærksom på forudsætningerne for undersøgelsen, der er baseret på de skriftlige eksamenskarakterer. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med de tal Undervisningsministeriet  arbejder med.


19. juni 2016
Status på Lectio sagen

Revisionen af Lectio systemet er i fuld gang. Som det ser ud lige nu, så glider det planmæssigt fremad uden negative overraskelser. Det ser således ud til, at det tidsmæssigt kan nås inden den af STIL opsatte deadline på 1. juli. De tre skoler der er involveret i at få systemet revideret har lovet i løbet af denne uge at udsende en status på forløbet.

Som det blev oplyst af STIL på vores sidste rektormøde, så vil deres efterfølgende sagsbehandling kunne gennemføres meget hurtigt, såfremt der ikke fra revisorside rejses større principelle spørgsmål.

Det kan endvidere oplyses, at der sideløbende arbejdes på, at få udarbejdet en standardkontrakt, som kan bruges af den enkelte skole til at sikre de fremadrettede juridiske forhold mellem skolen og Macom.


10. juni 2016
Dispositionsbegrænsning i 2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i dag varslet skoleforeningerne om en ny dispositionsbegrænsning for skolerne. Den lakoniske meddelelse i ministeriets brev lyder: ”Siden pris- og lønopregningen af finansloven for 2016 er pris- og lønforudsætningerne for 2016 nedjusteret”. Ovenstående er et ministerielt udtryk der betyder, at skolerne skal tilbagebetale en del af det lovede tilskud for 2016.

Det er desværre ikke første gang dette sker. Inden for de sidste år er skolerne således tre gange blevet præsenteret for dette tiltag. Ikke alene begrænses skolernes tilskud, men det sker på et så sent tidspunkt i finansåret, at det er meget svært at korrigere økonomien.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skal, på krav fra Finansministeriet, reducere de budgetterede udgifter for 2016 med i alt 108,8 mio. kr. Heraf skal de selvejende institutioner (både private og offentlige) spare ca. 84 millioner kroner.

På et møde i ministeriet i formiddag blev det oplyst, at dispositionsbegrænsningen udgør i alt 0,3 % og beregnes på baggrund af tilskuddet for 2015, og vil blive modregnet skolens tilskud for december måned 2016. Den enkelte skole vil modtage besked direkte fra ministeriet i starten af næste uge med beløbet for deres egen institution samt de mere praktiske forhold om modregningen.

De 0,3% vil blive beregnet af samtlige tilskud og vil gælde samtlige institutioner og afdelinger. Både gymnasier og grundskoler.  


3. juni 2016
Gymnasieforlig

Som de fleste nok har set i medierne så blev der sent i går eftermiddags indgået forlig på gymnasieområdet.

Som en del af forliget så ændres optagelsesbetingelserne. Som det beskrives i nogle medier, så ændres disse på en måde så alle partier nu kan erklære, at det er deres forslag der har sejret.

Overordnet set kan det endvidere slås fast, at AT afskaffes ligesom grundforløbet begrænses til tre måneder. Endvidere så må man sige, at der har været stort fokus på at styrke fagligheden.

For de private gymnasiers vedkommende, så må man nok sige, at vi ikke er kommet helt i mål, men at vi er kommet et meget langt stykke af vejen. Vi har således ikke fået vores egen selvstændige lov på området, hvilket ellers ville have betydet meget rent profileringsmæssigt.

Vi har ligeledes kæmpet en hård kamp for at de private gymnasier skulle kunne profilere sig bedre via en friere sammensætning af fagrækken og dette er lykkedes et langt stykke hen ad vejen. Det er nu skrevet ind i forliget, at skolerne kan erstatte en række af de obligatoriske C-niveau fag med andre fag der bedre understøtter den enkelte skoles profil. Ligeledes lægges der op til at skolerne selv kan definere det faglige indhold i en række fag.

Foreningen har i dag udsendt vedhæftede pressemeddelelse.

Aftaleteksten til forliget kan ses her.

Vi vil i den nærmeste fremtid benytte diverse møder til at gennemgå forliget samt ikke mindst diskutere de muligheder de nye rammer giver. Første gang bliver på rektormødet i næste uge.


28. maj 2016
Nye rektorer på private gymnasier

Tre af de private gymnasier har netop fået nye rektorer.

Herlufsholm Skole:
Skolen har ansat Flemming Zachariasen som ny rektor. Flemming Zachariasen tiltræder den 6. september. Flemming Zachariasen kommer fra en stilling som kostskolechef på Birkerød Gymnasium.

Det frie Gymnasium:
Skolen har ansat Svende Claus Svendsen som ny rektor fra den 1. august. Svende Claus Svendsen kommer fra en stilling som uddannelseschef for teoretisk pædagogikum på Syddansk Universitet. Svende Claus Svendsen har desuden tidligere været ansat på Det frie Gymnasium.

Akademisk Studenterkursus:
Skolen har konstitueret Kristen Skydsgaard som rektor. Kristen Skydsgaard har hidtil været vicerektor på skolen.

Vi byder alle tre velkommen i kredsen og vi ser frem til samarbejdet.


13. maj 2016
Gymnasiereform

Forhandlingerne om den nye gymnasiereform er gået ind i en fase, hvor dørene er blevet lukket ekstra tæt. Det er således meget lidt der slipper ud. Dels om indholdet dels om hvornår der indgås et eventuelt forlig. Det kan dog slås fast, at der p.t. forhandles intenst og fra velunderrettet kilde kan det også slås fast, at vores del - det vil sige en særskilt lov for de private gymnasier, hvoraf det fremgår, at de skal stå mål med det offentlige stx (i lighed med friskoleloven) - stadig er en del af forhandlingerne.


8. maj 2016
Beregning af overarbejdsbetaling - grsk.

Moderniseringsstyrelsen har med baggrund i en voldgiftssag udarbejdet en vejledning i beregning af overarbejdsbetaling for lærere i grundskolen og børnehaveklasseledere. Baggrunden for voldgiften var en tvist om hvilke løndele der indgår i beregningsgrundlaget.

Vejledningen kan ses her.


29. april 2016
Unge forskere

Konkurrencen "Unge Forskere" blev afviklet i denne uge og det er selvfølgelig dejligt at kunne konstatere, at de private gymnasier klarede sig flot. Således vandt Bagsværd Kostskole og Gymnasium ikke mindre end 6 priser ved konkurrencen. Udover priserne til en række af skolens elever tilfaldt prisen som årets underviser en lærer fra BK. Stort tillykke til skolen og til prisvinderne.


29. april 2016
Lectio

Som de fleste vist allerede ved, så er der opstået en usikkerhed angående Macom og Lectio. Ifølge reglerne skal udbydere af de administrative systemer have en systemrevisionserklæring. Fristen for at indsende denne var den 1. april og dette har Macom ikke gjort.

Vi har været i kontakt med Styrelsen for It og Læring i ministeriet og de ved p.t. ikke hvordan situationen skal løses. De ved godt, at mange skoler kan komme i knibe og de har derfor forsøgt at komme i dialog med Macom, men uden held. Skulle Macom på nuværende tidspunkt indsende erklæringen er det ministeriets holdning, at de vil se bort fra den overskredne deadline. Ministeriets holdning er imidlertid samtidig, at skolerne, for at være på den sikre side, skal overveje om de kan sikre deres data ved at lave et udtræk.

Vi har endvidere henvendt os til Macom for at få en melding på deres vurdering af situationen, men vi har i skrivende stund endnu ikke fået et svar, der tydeliggør situationen endsige peger på en løsning. Vi vil løbende orientere om eventuelt nyt i sagen.


8. april 2016
Møde med uddannelsesordførere

I forbindelse med gymnasiereformen, så har formand og sekretariat i dag været til møde med uddannelsesordførerne fra Venstre og Liberal Alliance for at diskutere de private gymnasiers position i forhandlingerne. Det udspil, som der her på siden og andre steder er blevet orienteret om angående en ny model for de private gymnasier er fortsat i spil. Det fremgår ikke umiddelbart af regeringens udspil, men vi er blevet forsikret om, at det vil blive en del af forhandlingerne. Der er fra politisk hold en positiv holdning til vores forslag. Vi vil løbende orienterede om forløbet, når vi får nye informationer. 


8. april 2016
Formanden har ordet


5. april 2016
Gymnasiereform

Regeringen har offentliggjort sit udspil til ny gymnasiereform. Blandt hovedoverskrifterne er et krav om 4 i matematik og dansk som optagelseskrav, færre studieretninger, afskaffelse af AT samt kortere grundforløb. Udspillet skal nu forhandles med forligskredsen plus de tre partier der står uden for forliget. Tanken er, at forhandlingerne skal være afsluttet i løbet af foråret, hvorefter det skal behandles i folketinget i næste samling (efter oktober -16). Det endelige resultat skal indfases over en årrække frem mod 2019. Regeringens oplæg "Fra elev til studerende" kan ses her.

Se endvidere vores formands kommentar  ovenfor.


5. april 2016
Ansøgning om fripladstilskud i foråret til elever OVER 18 år

Vi udsendte den 16. marts via mail til skolens leder ansøgningsskema og vejledning vedrørende ansøgning om fripladstilskud til elever over 18 år i foråret 2016.

Vi har allerede fået en række ansøgninger, og tak for det. Det er altid dejligt at få ansøgningerne i god tid. MEN kendetegnende for alle de modtagne ansøgninger er, at der mangler bilag til ansøgningen. Uden disse kan vi ikke beregne noget tilskud til skolen. Jeg tillader mig derfor at citere fra  den medsendte vejledning:
"Fripladskassens tilskudsberegning vil ske ud fra størrelsen af den enkelte elevs SU-bevilling. Det er derfor nødvendigt, at skolen i deres SU2000-system udprinter dokumentation for hver enkelt elev, som skolen ønsker skal indgå i tilskudsberegningen og sammen med skolens ansøgningsskema indsender dette til sekretariatet. Af bilaget skal det fremgå hvad den enkelte elev modtager i stipendium i marts måned 2016".


1. april 2016
Ny overenskomst på gymnasieområdet

På årsdagen for overenskomstens ikrafttræden er den nye overenskomst for gymnasiet udsendt. Overenskomsten gælder som sagt fra den 1. april 2015 og kan ses her.


18. marts 2016
Rykker for diverse

For god ordens skyld skal jeg lige gøre opmærksom på, at deadline for indsendelse af
- redegørelse for modtaget fripladstilskud i 2015 til elever over 18 år
- redegørelse for modtaget fripladstilskud i 2015 for elever under 18 år
- redegørelse for modtaget vikarrefusion i 2015

alle er overskredet.

P.t. har vi kun fået de omtalte redegørelser fra ca. halvdelen af skolerne. Da vi skal have afsluttet vores regnskab og til dette formål skal bruge redegørelserne vil vi meget gerne modtage dem hurtigst muligt. 


18. marts 2016
Personfølsomme oplysninger i e-boks, e-mail m.m.

Ligesom alle andre steder i samfundet, så korresponderer skolerne i større og større omfang via e-mail m.m.

Vi har i den forbindelse også fået spørgsmål om brugen af e-mail til forsendelse af personlige oplysninger m.m.

Ligeledes er det offentlige begyndt at stille krav om, at alle privatpersoner har en e-boks hvortil post fra det offentlige kan sendes. Endelig har EU for nylig udsendt en ny persondataforordning, som skal implementeres i den danske lovgivning.

I den sammenhæng har vi også fået forespørgsler vedrørende skolers brug af e-boks til kommunikation til elever, forældre og medarbejdere. Kan man eksempelvis forvente, at medarbejderen har læst en opsigelse som er sendt via e-boks?

Der er p.t. ingen regler der siger, at skolerne SKAL bruge de nævnte systemer eller at de IKKE MÅ bruge dem.

Vi har derfor fået vores jurist til at skrive et notat med en række generelle ting, som skolerne skal tage hensyn til i deres overvejelser vedrørende kommunikation med omverdenen.

Se notatet her.


18. marts 2016
Skærpet lovgivning for de frie grundskoler

Regeringen har i dag sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de konservative indgået en aftale om et styrket tilsyn på de frie grundskoler. Hovedoverskriften i aftalen er at forbedre arbejdet med at styrke skolernes arbejde med frihed og folkestyre.

Der er efter vores bedste overbevisning ikke nogen af vores medlemsskoler, der ser stort på begreber som frihed og folkestyre, men hele sektoren vil altså blive berørt af de nye regler, som blandt andet vil omfatte yderligere krav til skolens tilsynsførende, kortere valgperioder samt en styrket uddannelse for den tilsynsførende og sidst men ikke mindst skærpede krav til tilsynserklæringen.

Undervisningsministeriets pressemeddelelse om sagen kan ses her.


16. marts 2016
EU´s Persondataforordning m.m.

Vi har løbende på en række møder diskuteret emnet "Håndtering af personfølsomme oplysninger" og herunder EU´s nye Persondataforordning. Vi har i den forbindelse bedt en af juristerne hos vores samarbejdspartner Danmarks privatskoleforening om at lave et notat om emnet. Dette foreligger nu og kan læses her.

Vi vil senere vende tilbage med et mindre notat om forsendelse af følsomme oplysninger via mail, E-post som erstatning for rekommanderede breve etc.


16. marts 2016
Ansøgning om fripladstilskud til elever over 18 år

Sekretariatet har i dag via mail til skolens leder udsendt ansøgningsskema til ansøgning om fripladstilskud til elever over 18 år for efteråret 2016. Ansøgningsskema m.m. kan også ses her.


16. marts 2016
Ansøgning om fripladstilskud til elever under 18 år

Sekretariatet har i dag via mail til skolens leder udsendt ansøgningsskema til ansøgning om fripladstilskud til elever under 18 år i skoleåret 16/17. Ansøgningsskema m.m. kan også ses her.


15. marts 2016
Nye regler for afvikling af særlige feriedage

Med virkning fra ferieåret 2015/2016 bortfalder adgangen til at fradrage de særlige feriedage i årsnormen for ansatte, der er omfattet af arbejdstidsprotokollaterne for henholdsvis lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Det betyder, at fra og med ferieåret 2015/2016 afholdes de særlige feriedage efter de samme regler, som gælder for resten af de ansatte på det statslige overenskomstområde, hvilket indebærer, at lærerne fremover kan afholde de særlige feriedage som hele eller brøkdele af dage. Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en kort vejledning om emnet som kan læses her.


11. marts 2016
Altinget

Et lille citat fra Merete Riisager, Liberal Alliance i altinget.dk til at gå på weekend med:
"I udspillet lægger Liberal Alliance også op til en ny gymnasielov efter samme princip som friskoleloven. Det skal omfatte både handelsgymnasier, tekniske gymnasier og almene gymnasier og skal give private gymnasier større frihed til at tilrettelægge undervisningen, som de vil – blot de lever op til de faglige standarder og sikrer, at undervisningen finder sted på et demokratisk grundlag, oplyser LA-ordfører Merete Riisager.

Ministerielt detailstyret
”Vi har i dag meget få private gymnasier, og dem vi har, skal efterleve gymnasieloven til punkt og prikke. Der sker ikke nogen nyudvikling eller pædagogisk udvikling nedefra. Det hele er fuldstændig ministerielt detailstyret – og det er den primære årsag til, at der ikke er nogen idé i at oprette et privat gymnasium i dag. Vi har jo en mangeårig tradition for frihed på grundskoleområdet, og nu synes vi, det er tid at gøre noget lignende på gymnasieområdet,” siger Merete Riisager."


11. marts 2016
Lærernes arbejdstid og dens anvendelse

Undervisningsministeriet har offentliggjort en rapport baseret på skolernes indberetning vedrørende hvor stor en del af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning. Rapporten kan ses her.


  

11. marts 2016
Attestation for modtaget vikarrefusion i 2015

HUSK at skolerne skal indsende attestation for modtaget vikarrefusion i 2015. Attesten underskrevet af skolens leder OG skolens revisor skal være sekretariatet i hænde senest den 11. marts (i dag).


11. marts 2016
Redegørelse for fripladstilskud

HUSK at skolerne skal indsende redegørelse for fripladstilskud til sekretariatet. Der er to redegørelser: En for elever over 18 år og en for elever under 18 år. Deadline for indsendelse af de to redegørelser er den 11. marts (i dag).


10. marts 2016
Organisationsaftale 2015 og aftale om arbejdstid 2015 for grundskolen

Omsider er organisationsaftalen og arbejdstidsaftalen for de fire grundskoler blevet underskrevet og offentliggjort. Aftalerne kan ses her.


10. marts 2016
Lectio og betaling for ekstra modul

Som tidligere lovet, så har sekretariatet undersøgt sagen om de regninger, som skolerne har fået fra Lectio i forbindelse med Netprøver.dk Sagen har været diskuteret med STIL, som er Undervisningsministeriets ansvarlige for Netprøver.dk og med Danske Gymnasier. Konklusionen fra de øvrige parter er, at de anbefaler skolerne at betale regningen. Blandt andet for ikke at bringe netprøver.dk i fare. Vi ser ikke rigtig nogen mulighed for at gå enegang i denne sag, hvorfor vi nok må anbefale skolerne det samme. Til gengæld vil vi benytte lejligheden til endnu en gang at kontakte Lectio for at genpræsentere muligheden for en differentieret betaling baseret på skolestørrelse.


10. marts 2016
Rådet for Ungdomsuddannelser

Rådet for Ungdomsuddannelser har udsendt deres første årsrapport. Årsrapporten kan ses her.  


17. februar 2016
Regler om kønsmæssig ligestilling

Skolerne har fået brev fra Undervisningsministeren angående ligestillingslovens regler. I brevet henvises til de statslige institutioners forpligtelser. For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at vi som private institutioner er omfattet af de samme regler. Skolen skal således have en politik for kønsfordelingen i deres bestyrelser samt for kønsfordelingen i deres ledelse generelt. Som bilag til ovennævnte brev udsendtes et fakta-ark med de gældende regler på området, og som de private gymnasier altså også er omfattet af. Fakta-arket kan ses her.


8. februar 2016
Formanden har ordet


8. februar 2016
Redegørelse for vikarrefusion

Sekretariatet har i dag (pr. mail til skolens rektor) udsendt en oversigt over hvad skolen har modtaget i vikarrefusion i 2015. Skolen og dens revisor bedes på de fremsendte bilag attestere, at skolen har modtaget det omtalte beløb. De attesterede bilag bedes være sekretariatet i hænde senest den 11. marts.


8. februar 2016
Netprøver.dk

I forbindelse med projekt ”netprøver.dk” er vi blevet spurgt til de regninger som Macom nu har sendt til skolerne som følge af netprøve-projektet. Først og fremmest skal det konstateres, at det er alle skoler der har fået samme regning. Ikke fordi det gør problemet mindre, men blot for at orientere om, at det er et generelt problem.

Der er også blevet afholdt møde med Macom og her har Macom orienteret om, at de betragter det som et ekstra modul og derfor vil opkræve et tilsvarende beløb hvert år fra skolerne.

Det er svært at se, at Macom har udgifter svarende til den udsendte regning, men desværre er det blevet et politisk spil, hvor Macom i surhed over Netprøvers oprettelse gør hvad de kan for at skabe splid mellem skolerne og ministeriet.

Sagen bliver ikke mindre kompliceret af, at næsten ingen skoler har en egentlig kontrakt med Macom, som definerer aftalebetingelserne. Som det ser ud nu, er der derfor ikke så meget andet at gøre end at betale regningen. Vi vil som forening løbende diskutere emnet med ministeriet for at se om der på sigt kan skabes en mere mindelig løsning. 


13. januar 2016
Forkerte tilskudstakster

Undervisningsministeriet har nu skrevet ud til skolerne og orienteret om de fejlagtige takster i januarudbetalingen vedrørende gymnasiet. Vi har påpeget overfor ministeriet, at der stadig er en fejl i brevet angående den ene takst. Nu har ministeriet så meddelt, at der ikke er en fejl i brevet, men at der er en fejl i takstkataloget! Fejlen i takstkataloget består i, at undervisningstaksten til studenterkurserne ikke er 78.400 kr., men 78.460 kr. De korrekte takster er lagt i sekretariatets tilskudsberegner, som kan ses her.


8. januar 2016
Copydan Billeder

Sekretariatet har i dag udsendt opkrævninger til skolerne vedrørende betaling for Copydan Billeder. Regningen vedrører grundskolen og skoleåret 15/16. Regningen er sendt via mail til skolens leder.  


7. januar 2016
Forkert tilskud i gymnasiet

Skolerne skal være opmærksom på, at de for gymnasiets vedkommende har fået for meget i tilskud i januar måned. Ministeriet har indtastet to forkerte takster i deres it-system, hvilket har medført den omtalte fejl. Der er tale om undervisningstaksten og fællesudgiftstaksten. Vi har været i kontakt med ministeriet og de vil hurtigst muligt skrive ud til skolerne og redegøre for, hvorledes den opståede difference vil blive modregnet.


4. januar 2016
Vikarrefusion ved årsskiftet 2015/2016

I forbindelse med årsskiftet har Vikarkassen fastsat følgende retningslinier for udbetaling af vikarrefusion:

1.
For at få dækket refusionsberettigede vikarudgifter skal refusionsbegæringer for  kalenderåret 2015 være Vikarkassen i hænde senest mandag den 18. januar 2016.

2.
Refusionsbegæringer, der strækker sig over såvel 2015 som 2016, bedes opdelt pr. 31.12.15 og skal ligeledes være Vikarkassen i hænde senest mandag den 18. januar 2016.

3.
Af hensyn til Vikarkassens regnskab bedes skolen ligeledes søge kommunen om dagpengerefusion til udgangen af december måned. Refusionsbegæringen skal ligeledes i dette tilfælde være Vikarkassen i hænde senest mandag den 18. januar 2016. Kopi af dagpengerefusionen bedes derefter eftersendt så hurtigt som muligt.


22. december 2015
Juleferie

Sekretariatet holder julelukket fra i dag. Sekretariatet åbner igen den 4. januar 2016.

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2016.


22. december 2016
Transportgodtgørelse

Satserne for transportgodtgørelse er revideret pr. 1. januar 2016. De nye satser kan ses her.


16. december 2015
Redegørelse for fripladstilskud

Sekretariatet har i dag via mail til skolens rektor udsendt redegørelsesskemaer vedrørende fripladstilskud. Der er tale om to skemaer: Et vedrørende elever over 18 år i kalenderåret 2015 og et vedrørende elever under 18 år i skoleåret 15/16. Deadline for indsendelse af skemaerne er den 11. marts 2016. Skemaerne kan også findes her:
Redegørelse OVER 18 år
Redegørelse UNDER 18 år


14. december 2015
Formanden har ordet


10. december 2015
Opmandskendelse om tidsbegrænset ansættelse på stx

Der er faldet dom i en voldgiftssag vedrørende tidsbegrænset ansættelse på stx. Moderniseringsstyrelsens kommentar til kendelsen kan ses her.  


10. december 2016
Fripladstilskud

Sekretariatet har i dag udbetalt skolernes fripladstilskud til såvel elever OVER som UNDER 18 år. Samtidig er der udsendt orienteringsbreve om beløbenes størrelse. Brevene er sendt som mails til skolens rektor.


9. december 2015
Rapport fra Qvartz

Jeg er blevet spurgt om hvor man finder den rapport fra Qvartz, som bliver omtalt flere steder. Rapporten kan findes her.


7. december 2015
Tilskud til gymnasierne i 2016

Så er de korrekte takster til de private gymnasier angående 2016 offentliggjort. Sekretariatets tilskudsberegner er dermed også opdateret.  


4. december 2015
Tilskud til gymnasierne i 2016

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort de nye takster for tilskud til vores gymnasier, MEN der er fejl i takstkataloget på dette område, hvorfor skolerne IKKE kan benytte de offentliggjorte tal. Sekretariatet har gjort ministeriet opmærksom på fejlen og der arbejdes på at tilrette takstkataloget hurtigst muligt. Så snart de korrekte tal er klar, vil vi melde dem ud her på siden.

Undervisningsministeriet har i dag ligeledes udsendt følgebrev til de private gymnasier angående gymnasietilskuddet. Det kan ses her. I følgebrevet er der blandt andet en meget uklart formuleret passage om et geografisk grundtilskud. Det der skulle stå er, at de private gymnasier IKKE er omfattet af dette tilskud, men at det får indvirkning på de private gymnasiers tilskud. Den omtalte indvirkning betyder at UNDERVISNINGSTAKSTERNE er fastsat som 88,05% af de tilsvarende takster på det offentlige område (i 2015 hed den tilsvarende procent 86,35). De øvrige takster er fastsat til 86,6% af de offentlige takster.


4. december 2015
Tilskud til specialundervisning i 2016

Undervisningsministeriet har i dag udmeldt taksterne til specialundervisning efter det nye tilskudssystem for specialundervisning. Taksterne kan ses her.  


4. december 2015
Tilskud til grundskolerne i 2016

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort de nye takster for tilskud til vores grundskoler. De nye takster er et resultat af det netop fremlagte finanslovsforlig. Undervisningsministeriet har i den anledning udsendt et følgebrev til grundskolerne, ligesom sekretariatet har udarbejdet en ny tilskudsberegner baseret på de nye takster. Begge dele kan ses her.


4. december 2015
Inklusion i grundskolen

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort en rapport om inklusion i de frie grundskoler. Rapporten kan læses her.